Zoeken:
 • Algemeen
  Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen en overeenkomsten van welke aard dan ook met Quanto bvba, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Quanto bvba, dewelke steeds voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden van de klant zelf. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien deze tussen de verschillende partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Quanto bvba is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. Offertes zijn geldig gedurende één maand. Alle prijzen vermeld op de offerte zijn exclusief 21 % btw. Quanto bvba behoudt zich het recht voor om haar prijzen jaarlijks te herzien.
 • Offertes en prijzen
  Alle offertes blijven gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders werd vermeld. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Quanto bvba zijn onder voorbehoud van tikfouten. Voor de gevolgen van tikfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Offertes dienen bij wijze van goedkeuring door de klant schriftelijk te worden bevestigd. De klant erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst geeft aanleiding tot vergoeding van 60% van de totale waarde van de bestelbon, zonder dat Quanto bvba afstand doet van haar recht om meer schadevergoeding te eisen indien zij meer schade kan bewijzen
 • Levertijd
  De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Quanto bvba wordt ontvangen. De door Quanto bvba opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vertraging in de uitvoering geeft onder geen enkele omstandigheid aanleiding tot schadevergoeding aan de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Betalingsvoorwaarden
  De offerteprijs dient te worden betaald als volgt en na ontvangst van factuur: 1/ voorschot van 60 % bij de ondertekening van de offerte of ten laatste binnen de vijftien dagen na de ondertekening van de offerte door overschrijving op het rekeningnummer van Quanto bvba, 2/ bij de oplevering van de bestelling is 40% van het factuurbedrag verschuldigd, uiterlijk 3 maanden na ondertekening van de offerte, tenzij andersluidend beding. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van Quanto bvba uiterlijk binnen vijftien dagen.
  Quanto bvba is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang het voorschot niet is betaald.
  Bij niet-betaling of laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12 % en een schadebeding van 10 % op het factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de factuur, met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
  Bovendien behoudt Quanto bvba zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.
  Bovendien zal een administratieve kost worden aangerekend van vijfentwintig EUR voor elke aanmaning per aangetekend schrijven.
 • Aanleveren bronmateriaal
  De klant dient tijdig zijn noodzakelijke en nuttige medewerking aan Quanto bvba te verlenen teneinde Quanto bvba toe te laten haar contractuele verplichtingen na te leven. Indien de klant in gebreke blijft, is Quanto bvba gerechtigd om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
  Elke wijziging in aangeleverde gegevens of bronmateriaal en elke verandering die invloed kan hebben op de diensten, dient onmiddellijk door de klant aan Quanto bvba te worden meegedeeld.
  De klant verzekert dat het gebruik van aangeleverd bronmateriaal en aangeleverde informatie geen inbreuk vormt op nationale of internationale regelgeving, noch op de rechten van derden, en vrijwaart Quanto bvba  tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot dit materiaal of deze informatie.
 • Wijziging opdracht
  6.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de klant.
  6.2. Indien Quanto bvba, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Quanto bvba gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
 • Verplichtingen klant
  7.1. De klant stelt Quanto bvba steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar rekeningnummer.
  7.2. De klant onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Quanto bvba het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
  7.3. De klant onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is de klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Quanto bvba, overige opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Quanto zal de klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
  7.4. De klant vrijwaart Quanto bvba van alle juridische claims met betrekking tot de door de klant opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
  7.5. De klant zal zich houden aan de Netiquette.
  7.6. Zonder toestemming van Quanto bvba is het de klant verboden de door Quanto bvba verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
  7.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van de klant.
  7.8. De klant verklaart dat het verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Quanto bvba te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.
 • Ontwikkeling van programmatuur
  8.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Quanto bvba zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de klant te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan de klant instaat.
  8.2. Quanto bvba is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
  8.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt de klant het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan de klant ter beschikking worden gesteld en is de klant gerechtigd in deze programmatuur of website wijzigingen aan te brengen.
  8.4. Quanto bvba heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.
 • Klachten
  Klachten met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst dienen uiterlijk binnen de acht dagen na levering van diensten of ontvangst van factuur per aangetekend schrijven te gebeuren. Na het verstrijken van deze termijn wordt verondersteld dat de klant de uitvoering integraal en zonder voorbehoud heeft aanvaard. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de facturen uit te stellen.
 • Eigendomsrecht
  Quanto bvba behoudt alle eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) op alle door haar tijdens de uitvoering van de overeenkomst aangeboden en ontwikkelde diensten, informatie, documentatie, teksten, afbeeldingen, rapporten, ontwerpen en knowhow.
 • Aansprakelijkheid
  Quanto bvba zal alles in het werk stellen om de marketingdoelstellingen te bereiken, doch kan geen garantie bieden dat via de geleverde diensten steeds het door de klant gewenste of vooropgestelde resultaat zal worden bereikt.Quanto bvba is niet aansprakelijk voor de gewijzigde positie van de website in de diverse zoekmachines. Door de competitiviteit van bepaalde zoektermen, de continue wijzigingen in de algoritmes van de zoekmachines en andere competitieve factoren, kan de positie van een website – buiten de wil van Quanto bvba om – wijzigen. Quanto bvba is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in de website die een negatief effect kunnen hebben op de positie van de website in de zoekmachines indien deze wijzigingen door derden worden uitgevoerd zonder medeweten van Quanto bvba.
 • Overmacht
  Quanto bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht. Onder overmacht dient ook te worden begrepen: disfunctioneren of onbeschikbaarheid van het internet, willekeur bij zoekmachines, technische storingen, enz.
 • Referentie
  Quanto bvba is gerechtigd de klant als referentie te vermelden voor marketing en commerciële doeleinden, zonder de klant om bijkomende uitdrukkelijke toestemming te moeten verzoeken.
 • Bevoegdheidsbeding
  Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent zijn territoriaal bevoegd om te oordelen over enig geschil m.b.t. deze overeenkomst.

.